ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс соціальних проектів

SOCIAL PROJECT AWARDS

 1. Загальні положення

1.1. Конкурс соціальних проектів Social Project Awards (надалі — конкурс) проводиться з метою розвитку соціальних інновацій та підтримки суспільно значущих ініціатив шляхом створення середовища для експертної та фінансової підтримки соціальних проектів.

1.2. Завдання конкурсу:

 • визнання вкладу соціальних інноваторів у розвиток громадського суспільства в Україні;
 • підвищення якості реалізації соціальних проектів;
 • виявлення прикладів для наслідування у громадській сфері;
 • підтримка та поширення досвіду ефективного вирішення соціально важливих проблем за допомогою інновацій та соціального підприємництва;
 • привернення уваги широкого кола людей до вирішення соціально значущих проблем.

1.3. Терміни та визначення, що використовуються в Положенні:

1.3.1. заявка на участь у конкурсному відборі (надалі — заявка) — підтвердження згоди на участь у конкурсі на умовах, наведених у Положенні, шляхом онлайн заповнення відповідної форми;

1.3.2. сайт конкурсу — awards.org.ua;

1.3.3. вимоги до оформлення заявки на конкурс перелік умов, обов’язкових для виконання учасниками конкурсу;

1.3.4. критерії оцінки конкурсних робіт — перелік параметрів оцінки проектів, що були подані до участі у конкурсі;

1.3.5. оргкомітет — група осіб, яка займається організацією конкурсу;

1.3.6. експертна рада — група осіб, що здійснює професійну оцінку поданих проектів;

1.3.7. учасник — фізична або юридична особа (група осіб), заявка якого (яких) прийнята оргкомітетом до участі у конкурсі, що підтверджується відповідним повідомленням на вказаний у заявці e-mail;

1.3.8. фіналісти — учасники конкурсу, проекти яких отримали найвищу оцінку від експертної ради та шляхом голосування з різних номінацій пропорційно загальної кількості учасників;

1.3.9. спонсори та партнери — фізичні або юридичні особи, які надають матеріальну або інформаційну підтримку конкурсу.

 1. Організатори та партнери конкурсу

2.1. Організаторами конкурсу є громадська організація «Нове Майбутнє» та журнал PROactive.

2.2. Організаторами конкурсу здійснюється загальна координація його проведення, а саме:

 • забезпечується інформаційний та консультаційний супровід конкурсу;
 • визначається склад та порядок роботи експертної ради;
 • здійснюється прийом заявок;
 • визначаються переможці конкурсу за результатами оцінювання проектів експертною радою та народного голосування;
 • підводяться підсумки конкурсу.

2.3. Члени оргкомітету можуть бути членами експертної ради.

2.4. Партнерами конкурсу можуть бути фізичні особи, а також підприємства, установи та організації будь-якої форми власності.

 

 1. Учасники конкурсу

3.1. Учасниками конкурсу можуть бути фізичні або юридичні особи (групи осіб), що представляють власні соціальні проекти, які були реалізовані або реалізуються на момент подачі заявки. Комерційні проекти (головна мета діяльності яких — отримання прибутку) до участі у конкурсі не допускаються.

3.2. Учасниками конкурсу не можуть бути члени оргкомітету та експертної ради.

3.3. Учасники представляють свої проекти в наступних номінаціях:

 • спорт/здоровий спосіб життя;
 • медицина та охорона здоров’я;
 • технології та інновації;
 • розвиток території;
 • забезпечення рівних можливостей;
 • культура;
 • екологія;
 • урбаністика;
 • волонтерство;
 • освіта.

3.4. Участь на всіх етапах конкурсу є безкоштовною та добровільною.

3.5. Від одного учасника може бути заявлено не більше трьох проектів.

3.6. Подаючи заявку на участь у конкурсі, особа надає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI.

 

 1. Порядок та строки проведення конкурсу

4.1. Конкурс проводиться у три етапи:

 • перший етап — з 19 вересня по 10 листопада 2017 року включно;
 • другий етап — з 11 листопада по 1 грудня 2017 року включно;
 • третій етап проводиться з 2 грудня по 9 грудня 2017 року включно.

4.2. Підбиття підсумків конкурсу, оголошення переможців та церемонія нагородження відбудеться 9 грудня 2017 року у м.Одесі.

 

 1. Перший етап конкурсу

5.1. Перший етап конкурсу включає:

 • подання заявок на участь у конкурсному відборі;
 • перевірка заявок на відповідність умовам конкурсу;
 • надсилання оргкомітетом повідомлення про прийняття або відхилення заявки на e-mail особи, що її подала.

5.2. Термін подачі заявки учасником — до 8 листопада 2017 року включно.

5.3. Представники оргкомітету мають право вживати заходи з перевірки достовірності відомостей, зазначених у заявці.

5.4. Оргкомітет відхиляє заявку, про що повідомляє особу, яка її надіслала, шляхом відповідного повідомлення на e-mail, якщо:

 • подана заявка не відповідає вимогам Положення;
 • оргкомітетом виявлено недостовірні відомості, зазначені у заявці;
 • заявка містить відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію інших осіб;
 • заявка містить інформацію, розголошення якої суперечить нормам законодавства України;
 • існує інша загроза порушення опублікуванням заявки норм чинного законодавства України.

 

 1. Другий етап конкурсу

6.1. Протягом другого етапу здійснюється оцінювання проектів, представлених учасниками у заявках, що були прийняті оргкомітетом.

6.2. Оцінювання проектів здійснюється експертною радою та шляхом голосування.

6.3. Експертна рада оцінює проекти учасників за наступними критеріями:

 1. соціальна значущість проблеми;
 2. опрацьованість та аналіз проблеми;
 3. стратегія вирішення проблеми;
 4. відповідність проблеми методам її вирішення;
 5. новаторський підхід до вирішення проблеми;
 6. масштабність проекту;
 7. кількість залучених до участі в проекті осіб;
 8. ефективність запропонованого вирішення проблеми;
 9. перспектива подальшого розвитку ідеї, що лежить в основі проекту;
 10. повнота та чіткість поданої в заявці інформації про проект.

Кожен проект учасника оцінюється членом експертної ради за 5-ти бальною шкалою (1, 2, 3, 4, 5) за кожним критерієм окремо. При цьому, найвищими вважаються 5 балів, найнижчим — 1 бал. Максимальна кількість балів від одного члена експертної ради одному учаснику — 50 балів.

Оцінка проекту, отримана від експертної ради, розраховується як середнє арифметичне балів всіх членів експертної ради.

6.4. Оцінювання шляхом голосування здійснюється на сайті конкурсу, де буде розміщена інформація про проект кожного учасника.

Кожен відвідувач сайту може віддати свій голос за три різні проекти.

Голоси за кожен проект учасника будуть переведені в оцінку за шкалою 50 балів (з округленням до сотих). Проект, що набрав найбільшу кількість голосів, отримує 50 балів. Подальше переведення у бали здійснюється пропорційно набраними проектом голосами.

6.5. Підсумкова оцінка проекту складається з суми балів, отриманих від експертної ради та балів, отриманих за підсумками голосування.

 

 1. Третій етап конкурсу

7.1. Третій етап конкурсу включає в себе формування рейтингової таблиці всіх учасників конкурсу, визначення фіналістів та переможців конкурсу в кожній із номінацій.

7.2. За результатами оцінювання учасників експертною радою та шляхом голосування до фіналу проходять 100 проектів учасників з усіх номінацій пропорційно загальної кількості учасників.

Про проходження до фіналу оргкомітет повідомляє учасника шляхом надсилання відповідного повідомлення на e-mail.

7.3. Переможцем у номінації стає фіналіст, що набрав найбільшу кількість балів за наслідками оцінювання проектів експертною радою та голосуванням. При рівній кількості балів у декількох учасників, переможцем стає фіналіст, що набрав найбільшу оцінку за наслідками голосування, якщо оцінка за наслідками голосування однакова, переможець визначається головою експертної ради.

7.4. Переможці конкурсу не підлягають розголошенню до дня їх оголошення 9 грудня 2017 року.

7.5. Перегляд результатів конкурсу не проводиться.

 

 1. Права інтелектуальної власності

8.1. Права інтелектуальної власності, пов’язані з поданими до участі у конкурсі соціальними проектами, зберігаються за учасниками конкурсу. Оргкомітет залишає за собою право висвітлення результатів конкурсу із використанням будь-якої наданої учасниками інформації про проекти, що беруть участь в конкурсі, з метою підвищення рівня суспільної уваги до результатів конкурсу.

8.2. Подання особою заявки на участь у конкурсі означає згоду учасника на розміщення інформації про нього та його проект в засобах масової інформації, друкованих збірниках і в Інтернеті.

8.3. Оргкомітет не несе відповідальності за порушення під час конкурсу прав інтелектуальної власності учасників третіми особами.

 

 1. Прикінцеві положення

9.1. Надсилаючи заявку для участі у конкурсі, особа тим самим погоджується з цим Положенням.

9.2. Оргкомітет залишає за собою право уточнювати і змінювати порядок та строки проведення конкурсу, своєчасно повідомивши про це на сайті конкурсу.

9.3. Оргкомітет має право на будь-якому етапі конкурсу зняти з участі особу, якщо:

 • надійшла відповідна заява від учасника конкурсу;
 • оргкомітетом виявлено недостовірні відомості у прийнятій ним заявці;
 • учасник поводить себе аморально, вживає образливі вирази або вчинки відносно інших учасників, експертної ради або оргкомітету;
 • мають місце інші обставини, що зумовлюють необхідність вжити оргкомітетом такі заходи.